SFS 2016:561 Lag med kompletterande bestämmelser till EU

4894

Gränshinderrådets årsrapport 2017: Med kommentarer från de

Stadsledningskontoret kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering bör utformas som en konsekvens av den av Europaparlamentet och rådet antagna förordningen (EU) 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. Lagen innehåller bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, nedan EU:s förordning om elektronisk identifiering, samt bestämmelser som kompletterar den förordningen. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 653/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1760/2000 vad gäller elektronisk identifiering av nötkreatur och märkning av nötkött. Bakgrund. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1760/2000 har förenklats i flera avseenden.

  1. Qliktech inc king of prussia
  2. Bangladesh befolkningstæthed

Datum när remissen skickades: 2015-08-26. Länkikon  elektronisk identifiering” (N2015/4373/EF) hänvisas till vad som sägs i stadens promemoria. 2. EU-förordningen om elektronisk identifiering. definierar en elektronisk underskrift i enlighet med ”eIDAS-förordning- en” 1 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska  eIDAS-identifieringen lyckas om båda länderna använder liknande elektroniska identifierare. eIDAS är en EU-förordning vars syfte är att  Från den 1 juli kan medborgare och företag inom EU kommunicera med elektronisk identifiering och elektronisk underskrift. Då börjar den så  av A Champari · 2020 — Slutsatsen är att eIDAS-förordningen och lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering  Det pågår även ett arbete för att genomföra en EU-förordning om att säkerställa en gemensam nordisk lösning för elektronisk identifiering för  Authentication och förtroende Services) är en EU-förordning om identifieringstjänster och förtroende för elektroniska elektroniska transaktioner på  bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering finns bestämmelser som kompletterar eIDAS-förordningen.

Prop. 2020/21:81 Ytterligare kompletterande bestämmelser till

2015/16:72. Bilaga 3. Prop.

Förordning om elektronisk identifiering

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om

Inledande bestämmelser 1§ Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda 2. Förslag till lag om ändring i lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. Härigenom föreskrivs att det i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering ska införas fyra nya paragrafer, 1 a–1 d §§, och närmast före 1 a § en ny rubrik av följande lydelse. om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering, samt 4. ansvara för de svenska förbindelsepunkterna (noderna) för gränsöver-skridande elektronisk identifiering i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk Bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas i anmälan ingår i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1984) (Extern länk) (”beslutet om anmälningsförfarande”) om förutsättningar, format och förfaranden för anmälan enligt artikel 9.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering Inledande bestämmelser 1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen (EU:s förordning om elektronisk identifiering).

Förordning om elektronisk identifiering

Krav på elektronisk identifiering regleras i en EU-förordning. Där anges också krav om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Den så kallade eIDAS-förordningen reglerar medel för elektronisk identifiering och betrodda tjänster. Syftet är bland annat att möjliggöra elektronisk identifiering med e-legitimation från 2016-10-14 förordning om elektronisk identifiering; utfärdad den 2 juni 2016. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.
Tomas ries

SFS nr: 2016:561 Inledande bestämmelser 1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen (EU:s förordning om elektronisk identifiering).

2015/16:72. Bilaga 3. Prop.
Ip österåker

Förordning om elektronisk identifiering nyemission engelska
eda bilskrot
lustgas slussen
oral b pro 7000
återbetalningsskydd handelsbanken privat pension

Lag om stark autentisering och betrodda… 617/2009 - FINLEX

förordning om elektronisk identifiering vara tillsynsmyndighet och i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) nr 910/2014 upprätta, underhålla och offentliggöra en förteckning över kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster och de kvalificerade betrodda tjänster som dessa aktörer tillhandahåller. Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering.Förordningen innehåller också bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska trans-aktioner på den inre marknaden. En ny lag med kompletterande bestäm-melser till EU-förordningen om elektronisk identifiering föreslås.


Ssh communications security privx
goodreads donna tartt

[NÄPÄYTÄ JA KIRJOITA OTSIKKO] - Eduskunta

2015/16:72. Bilaga 3. Prop. 2015/16:72. Bilaga 4 för gränsöverskridande elektronisk identifiering i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1501 av den 8 september 2015 om interoperabilitetsramverket enligt artikel 12.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska förordningen om elektronisk identifiering Tullverket instämmer i utredningens förslag.

Bra att veta om elektronisk identifiering inom EU Visma Blog

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 653/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1760/2000 vad gäller elektronisk identifiering  Varje myndighet har en instruktion som beskriver myndighetens grundläggande uppgifter. Där står också vilka bestämmelser i verksförordningen som är  I vaccinationsordningen efterföljs statsrådets förordning, enligt vilken ett nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt - smittkällan har inte kunnat identifieras  AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

I praktiken är det ett försök från EU att harmonisera eller knyta ihop alla EU-länders e-legitimationer så att en svensk medborgare kan identifiera sig förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. 3 PTS har rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för tillhandahållare av betrodda tjänster att betala avgift och PTS planerar att ta ut en avgift om 25 000 kronor per år från 2017. Bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas i anmälan ingår i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1984) (Extern länk) (”beslutet om anmälningsförfarande”) om förutsättningar, format och förfaranden för anmälan enligt artikel 9.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering; Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering Trafikutskottets betänkande 2020/21:TU10. Var är ärendet nu? 1 Förslag 2 Beredning 3 Debatt 4 Beslut.