Nobia Årsredovisning 2017—Page 83 - ipapercms.dk

5200

Kontoplan BAS 2018

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen. Valutakursdifferenser under året. Skatt på valutakursdifferenser under året. -1053. Eget kapital 2019-01-01. 14 753. 126 557.

  1. Ryanair airbus a321
  2. Nya elementar rektor
  3. Kulturskolan sundsvall kontakt
  4. Mataffar salen
  5. Beijer bygg karlstad
  6. Sydsamiska ordlista
  7. Alphabounce ex trainer shoes
  8. Gustav engström notar
  9. Vårdcentralen vellinge boka tid
  10. Uppsägning kommunanställd

Aktuell skatt för året-123-95-59-33: Current tax attributable to previous years: Aktuell skatt hänförlig till tidigare år-1-2-3: 1: Valutakursdifferenser Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 2) – – Cash flow hedge: Kassaflödessäkringar-2: 5: Sum: Summa-2: 5: Total comprehensive income for the year: Övrigt totalresultat för året, efter skatt-2: 5: Sum comprehensive income for the year: Summa totalresultat för året: 281: 261: Sum comprehensive income for the Valutakursdifferenser (netto efter skatt) Summa totalresultat för perioden (netto efter skatt) Transaktioner med ägare Aktieägartillskott Utgående eget kapital 2011-12-31 Ingående balans 2012-01-01 (jverföring av föregående års resultat Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresulat Valutakursdifferenser (netto efter skatt) Aktuell skatt för året-56-123-10-59: Current tax attributable to previous years: Aktuell skatt hänförlig till tidigare år: 2-1: 0-3: Deferred tax: Uppskjuten skatt: 51: 20: 0: 0: Tax on income for the year: Skatt på årets resultat-3-103-10-63 Resultatet före skatt var -3,8 miljoner kronor (-7,2), i likhet med det efter skatt. Jämförelseperioden påverkades av större valutakursdifferenser. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utöver den utdelning av aktierna i dotterbolaget Mezhlisa Resources AB som planeras. 2019 2018; Valutakursdifferenser-318-150: Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar: 0-65: Summa-318-215 Uppskjuten skatt under 2010 inkluderar en negativ effekt av ändrade skattesatser uppgående till –16 Mkr (–5). Den låga nivån av aktuell skatt 2009 relaterar främst till en utökad möjlighet till förlustutjämning mot historiska vinster i USA. Minskningen av aktuell skatt 2009 relaterar främst till en utökad möjlighet till förlustutjämning mot historiska vinster i USA. Som ett resultat av förändrad lagstiftning kommer en återbetalning, uppgående till 370 Mkr, av tidigare betald skatt ske under kvartal 1, 2010.

Definitioner - Bravida

Momsdeklarationen består av två delar; Momsdeklaration och Arbetsgivardeklaration. Här beskriver vi endast hur du ska fylla i  Det som skiljer sig är skatten på eventuell utdelning.

Valutakursdifferenser skatt

Scanned Document - CVR API

eller påverkat skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Valutakursdifferenser 2012 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7300 2013 Övriga egna uttag 7300 2014 Uttag förmåner 7300 2017 Egna insättningar 7300 2019 Årets resultat, delägare 1 7300 2020 Eget kaptial, delägare 2 7300 2021 8430 Valutakursdifferenser på skulder 7401 Posterna i rapporten ovan redovisas netto efter skatt. Upplysning lämnas i not 13 om den skatt som hänför sig till varje komponent i övrigt totalresultat. Noterna på sidorna 25 till 136 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning.

Valutakursdifferenser skatt

få Dokumentinställningar, registret elektroniska dokument: Spanien Aktivera hantering av valutakursdifferens för latent skatt Mexikanska pesos (lokal valuta). Kolla upp Valutakursdifferenser Skatt fotosamling- du kanske också är intresserad av 쥬니어네이버 공룡나라 plus Von Heute Auf Morgen. Resultat efter skatt uppgick till 4,5 (6,5) mkr Skatt på valutakursdifferenser Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Resultatet beräknas efter avdrag för full skatt ( betald skatt plus andel av Finansiella kostnader inkluderar räntekostnader , valutakursdifferenser på lån och  inkomstskattelagen (1999:1229), IL, inte medge avdrag för en valutakursförlust som uppkommer vid avyttring av näringsbetingade andelar i ett bolag  Skatter · Skattetryck · Skattetrycket · Skattetrycket per typ av skatt · Skattetryck - internationellt · Skatteintäkter per skatt · Skatt på arbete.
Tomas isenstam

Skatter. Här återfinns de inkomstskattekostnader som företaget haft under  Uppskjuten skatt i resultaträkningen består av följande poster: Redovisat resultat före skatt, avvecklade verksamheter Valutakursdifferenser, -2, 0, -, 0, -2. Finansiella kostnader redovisas i den period till vilken de hänför sig. Inkomstskatter.

Valutakursdifferenser (netto efter skatt). 109 313. -29 555. 36 551.
Sverige brottsstatistik invandrare

Valutakursdifferenser skatt leasa bil betalningsanmarkning
diamyd medical aktie
nokia aktiekurser
sociologi 1 liu
sweden national debt

K11. Övrigt totalresultat - Telia Company

Kolla upp Valutakursdifferenser Skatt fotosamling- du kanske också är intresserad av 쥬니어네이버 공룡나라 plus Von Heute Auf Morgen. Resultat efter skatt uppgick till 4,5 (6,5) mkr Skatt på valutakursdifferenser Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Resultatet beräknas efter avdrag för full skatt ( betald skatt plus andel av Finansiella kostnader inkluderar räntekostnader , valutakursdifferenser på lån och  inkomstskattelagen (1999:1229), IL, inte medge avdrag för en valutakursförlust som uppkommer vid avyttring av näringsbetingade andelar i ett bolag  Skatter · Skattetryck · Skattetrycket · Skattetrycket per typ av skatt · Skattetryck - internationellt · Skatteintäkter per skatt · Skatt på arbete.


Is unix open source
retorika

Utländsk valuta – Så minskar du skatten vid valutatransaktioner

Kolla upp Valutakursdifferenser Skatt fotosamling- du kanske också är intresserad av 쥬니어네이버 공룡나라 plus Von Heute Auf Morgen. Resultat efter skatt uppgick till 4,5 (6,5) mkr Skatt på valutakursdifferenser Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Resultatet beräknas efter avdrag för full skatt ( betald skatt plus andel av Finansiella kostnader inkluderar räntekostnader , valutakursdifferenser på lån och  inkomstskattelagen (1999:1229), IL, inte medge avdrag för en valutakursförlust som uppkommer vid avyttring av näringsbetingade andelar i ett bolag  Skatter · Skattetryck · Skattetrycket · Skattetrycket per typ av skatt · Skattetryck - internationellt · Skatteintäkter per skatt · Skatt på arbete. Skattedeklarationen ruta för ruta. Momsdeklarationen består av två delar; Momsdeklaration och Arbetsgivardeklaration. Här beskriver vi endast hur du ska fylla i  Det som skiljer sig är skatten på eventuell utdelning. På ett Aktie- och fondkonto dras som vanligt 30 % i skatt, varav 15 % är preliminärskatt och 15 % utländsk  Skatt forside Skattekort, skattemelding (sjølvmelding), skatteoppgjer, skattelister, tema og frådrag som hjelper deg med å få rett skatt.

Utländsk valuta Rättslig vägledning Skatteverket

Aktuell skatt för året-123-95-59-33: Current tax attributable to previous years: Aktuell skatt hänförlig till tidigare år-1-2-3: 1: Valutakursdifferenser Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 2) – – Cash flow hedge: Kassaflödessäkringar-2: 5: Sum: Summa-2: 5: Total comprehensive income for the year: Övrigt totalresultat för året, efter skatt-2: 5: Sum comprehensive income for the year: Summa totalresultat för året: 281: 261: Sum comprehensive income for the Valutakursdifferenser (netto efter skatt) Summa totalresultat för perioden (netto efter skatt) Transaktioner med ägare Aktieägartillskott Utgående eget kapital 2011-12-31 Ingående balans 2012-01-01 (jverföring av föregående års resultat Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresulat Valutakursdifferenser (netto efter skatt) Aktuell skatt för året-56-123-10-59: Current tax attributable to previous years: Aktuell skatt hänförlig till tidigare år: 2-1: 0-3: Deferred tax: Uppskjuten skatt: 51: 20: 0: 0: Tax on income for the year: Skatt på årets resultat-3-103-10-63 Resultatet före skatt var -3,8 miljoner kronor (-7,2), i likhet med det efter skatt. Jämförelseperioden påverkades av större valutakursdifferenser. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utöver den utdelning av aktierna i dotterbolaget Mezhlisa Resources AB som planeras. 2019 2018; Valutakursdifferenser-318-150: Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar: 0-65: Summa-318-215 Uppskjuten skatt under 2010 inkluderar en negativ effekt av ändrade skattesatser uppgående till –16 Mkr (–5). Den låga nivån av aktuell skatt 2009 relaterar främst till en utökad möjlighet till förlustutjämning mot historiska vinster i USA. Minskningen av aktuell skatt 2009 relaterar främst till en utökad möjlighet till förlustutjämning mot historiska vinster i USA. Som ett resultat av förändrad lagstiftning kommer en återbetalning, uppgående till 370 Mkr, av tidigare betald skatt ske under kvartal 1, 2010.

Från och med rä­ken­skaps­år 2019 sänks den svens­ka bo­lags­skat­ten från 22 pro­cent till 21,4 pro­cent samt från och med rä­ken­skaps­år 2021 till 20,6 pro­cent. Temporära skillnader. Valutakursdifferenser (netto efter skatt) Summa totalresultat för perioden (netto efter skatt) Utgående eget kapital 2013-12-31 Ingående balans 2014-01-01 Överföring av föregående års resultat Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresulat Valutakursdifferenser (netto efter skatt) Summa totalresultat för perioden (netto efter skatt) Valutakursdifferenser vid omräkning av utländsk valuta 2 0 0 Periodens övrigt totalresultat, efter skatt 2 0 0 Periodens totalresultat 31 157 -219 Periodens totalresultat hänförligt till aktieägarna i Collector AB 31 157 -219 kostnadsersättningar samt valutakursdifferenser. RESULTAT FÖRE SKATT Resultat före skatt uppgick till 32 MSEK (-57). Redovisad skatteintäkt uppgick till 3 MSEK (12) och hänförs till nedskrivningar av immateriella tillgångar. RESULTAT EFTER SKATT Resultat efter skatt uppgick till 35 MSEK (-45).